Чесність та порядність — головна запорука успіху передвиборчої кампанії Володимира Зеленського

Во­ло­ди­мир Зе­лен­ський

Згі­дно із за­ко­ном Пре­зи­дент Укра­ї­ни – це не тіль­ки га­рант Кон­сти­ту­ції, але й вер­хов­ний го­лов­но­ко­ман­ду­вач, лю­ди­на, яка осо­би­сто від­по­від­ає за ар­мію. Да­вай­те роз­бе­ре­мо­ся, які риси ма­ють бути при­та­ман­ні справ­жньо­му го­лов­но­ко­ман­ду­ва­чу.

Перш за все, це від­по­від­аль­ність. Від Пре­зи­ден­та за­ле­жить доля сол­да­тів та ко­жно­го із нас. Будь-який не­вда­лий на­каз може озна­ча­ти ве­ли­кі люд­ські втра­ти, а іно­ді по­мил­ко­ві дії чи без­ді­яль­ність при­зво­дять до того, що кра­ї­на втра­чає те­ри­то­рії або вза­га­лі су­ве­ре­ні­тет. Го­лов­но­ко­ман­ду­вач має усві­дом­лю­ва­ти, на­скіль­ки ва­жли­ва його мі­сія та яку ціну має ко­жна по­мил­ка.

Інша ва­жли­ва риса – че­сність. Пре­зи­ден­ту по­вин­ні без­за­пе­ре­чно до­ві­ря­ти. Якщо ж ар­мія буде сум­ні­ва­ти­ся в осо­бі го­лов­но­ко­ман­ду­ва­ча, то це ви­кли­че обу­ре­н­ня, а в кри­ти­чних си­ту­а­ці­ях – на­віть не­ба­жа­н­ня ви­ко­ну­ва­ти на­ка­зи.

І, зві­сно, го­лов­но­ко­ман­ду­вач по­ви­нен бути лю­ди­ною сло­ва та діла. В міру жорс­ткою, іно­ді на­віть тро­хи ци­ні­чною, але впев­не­ною в собі, в ко­жно­му вчин­ку та в ко­жній ска­за­ній фра­зі.

Да­вай­те за­сто­су­є­мо ці риси до обох кан­ди­да­тів у Пре­зи­ден­ти.

Чи є Пе­тро По­ро­шен­ко від­по­від­аль­ною та че­сною лю­ди­ною? Він обі­цяв, що АТО три­ва­ти­ме лі­че­ні го­ди­ни, ко­жен сол­дат отри­му­ва­ти­ме 1000 гри­вень на день, а Roshen він про­дасть, коли ста­не Пре­зи­ден­том. Ми­ну­ло май­же п’ять ро­ків, АТО змі­ни­ло на­зву, але й досі три­ває, мі­ні­маль­на зар­пла­тня сол­да­та скла­дає 12000 гри­вень на мі­сяць, Roshen не про­да­ний. Став­ле­н­ня ар­мії до го­лов­но­ко­ман­ду­ва­ча Пе­тра По­ро­шен­ка яскра­во під­кре­слює той факт, що за ре­зуль­та­та­ми го­ло­су­ва­н­ня в зоні ООС він отри­мав 12295 го­ло­сів – мен­ше, ніж Во­ло­ди­мир Зе­лен­ський, яко­го при­хиль­ни­ки По­ро­шен­ка на­зи­ва­ють «кло­ун».

Чи є Во­ло­ди­мир Зе­лен­ський від­по­від­аль­ною та че­сною лю­ди­ною? Він обі­цяв, що ви­йде з офшор­них ком­па­ній, та зро­бив це на­віть до того, як від­був­ся пер­ший тур ви­бо­рів. Ра­зом з тим у са­мий роз­пал ви­бор­чих пе­ре­го­нів Зе­лен­ський у яко­сті акто­ру га­стро­лю­вав із ко­ман­дою «Квар­тал 95», тому що мав ви­ко­ну­ва­ти свої обо­в’яз­ки е згі­дно з під­пи­са­ни­ми ра­ні­ше кон­тра­кта­ми.

А те­пер зга­да­є­мо кіль­ка не­дав­ніх по­дій. На офі­цій­но­му бри­фін­гу пі­сля пер­шо­го туру ви­бо­рів Пе­тро По­ро­шен­ко на всю кра­ї­ну за­явив, що буде бо­ро­ти­ся про­ти «ма­ріо­не­тки Ко­ло­мой­сько­го». Че­рез де­кіль­ка днів Во­ло­ди­мир Зе­лен­ський опу­блі­ко­вав гу­чне ві­део з ви­мо­гою про­ве­сти де­ба­ти на ста­діо­ні та де­яки­ми ін­ши­ми за­пи­та­ми. Від­по­відь ви па­м’я­та­є­те: «ста­діон так ста­діон».

Це що ви­хо­дить: го­лов­но­ко­ман­ду­вач по­го­джу­є­ться з ма­ріо­не­ткою? Він є ма­ріо­не­ткою ма­ріо­не­тки? Ці­ка­вень­ко!

Най­смі­шні­ше те, що Пе­тро По­ро­шен­ко до­ко­рін­но змі­нив стиль своє ре­клам­ної кам­па­нії… зро­бив­ши її та­кою ж, як у Зе­лен­сько­го! Зві­сно, це аб­со­лю­тно нор­маль­но для сер­йо­зної лю­ди­ни та до­свід­че­но­го го­лов­но­ко­ман­ду­ва­ча, коли він на­слі­дує якусь «ма­ріо­не­тку» або «кло­у­на». Так і має бути, 100%.

Коли ж у ЦВК ого­ло­си­ли оста­то­чні ре­зуль­та­ти пер­шо­го туру, Пе­тро По­ро­шен­ко ска­зав: «я вас по­чув». Мов­ляв, він ро­зу­міє, яких по­ми­лок при­пу­скав­ся, але цьо­го вже не буде, він все змі­нить, біль­ше не по­вто­ри­ться. При­бли­зно так ка­жуть не­слу­хня­ні хло­пча­ки у по­ча­тко­вих кла­сах шко­ли, коли ви­кли­ка­ють їх ба­тьків. Хоча до хло­пча­ків віри біль­ше, аніж до го­лов­но­ко­ман­ду­ва­ча, який п’ять ро­ків не може про­да­ти вла­сну фа­бри­ку, а його дру­зі кра­дуть со­тні міль­йо­нів гри­вень саме на ар­мії.

Скла­да­є­ться вра­же­н­ня, що Пре­зи­дент стрім­ко пе­ре­тво­рю­є­ться на кло­у­на, а «кло­ун» – на Пре­зи­ден­та. Розв’яз­ку цієї лихо за­кру­че­ної істо­рії ми по­ба­чи­мо 21 кві­тня. Хоча кра­ще не лише ба­чи­ти, але й осо­би­сто взя­ти у ній участь.

Джерело:PERISCOPE